Fiscale standpunten van politieke partijen

Fiscale standpunten van politieke partijen

06/11/2023


Na de val van kabinet-Rutte IV op 7 juli 2023 is het op 22 november weer tijd voor nieuwe verkiezingen. Er zijn natuurlijk online veel stemwijzers te vinden welke heel handig zijn. Voor onze CT’ers leek het ons ook goed om in het bijzonder de fiscale standpunten van de politieke partijen eens op een rijtje te zetten. 

VVD
De VVD streeft naar een gezond economisch beleid, onder meer door te werken aan een beter Nederland waar meedoen meer oplevert en het leven betaalbaar blijft. De rekening van de staat hoort volgens de VVD niet bij de samenleving te worden gelegd door hogere belastingen, maar er moet worden gekeken naar een normaal begrotingsbeleid. Daarom wil de VVD de belasting op werk verlagen, het belasting- en toeslagenstelsel vereenvoudigen en de belasting op de energierekening verlagen. De VVD streeft ernaar het leven voor Nederlanders financieel haalbaar te houden en wil dan ook, naast het verlagen van de belastingen, zorgen voor meer inzicht in hoe meer werken loont en de stijging van vaste lasten beperken.

Daarnaast wil de VVD ervoor zorgen dat Nederland nu en in de toekomst welvarend blijft. Daarom wil zij de regeldruk voor mkb'ers terugdringen. Door de regeldruk te verminderen, door middel van het vereenvoudigen en concretiseren van nieuwe regels, zorgt de partij ervoor dat ondernemers minder tijd hoeven te steken in de administratie en meer tijd hebben voor hun bedrijf.

Bronnen
- https://www.vvd.nl/pijlers/economie-en-ondernemen/
- Verkiezingsprogramma VVD 2023

D66
"Een economie waarin werken loont en de vervuiler betaalt", dat is de visie van D66 op de economie. D66 vindt het belangrijk om ons complexe en inefficiënte belastingstelsel op de schop te nemen door de lasten voor de lage- en middeninkomens te verlagen en de lasten op winst, vervuiling en vermogen te verhogen. Daarnaast wil D66 dat bedrijven hun eerlijke deel aan belasting gaan betalen. Bedrijven gebruiken voorzieningen en profiteren van investeringen, net als ieder individu. D66 heeft dan ook als doel om de fiscale verschillen tussen werknemers en ondernemers te verkleinen. Dit wil de partij doen door belasting op inkomsten uit onderneming te verhogen en de mkb-winstvrijstelling te maximeren.

Naast het aanpassen van het belastingstelsel wil D66 ook veranderingen zien in het toeslagenstelsel. De partij werkt toe naar een bestaanszekerheid in een stelsel zonder toeslagen. Door het verhogen van het minimumloon en de uitkeringen wil D66 zorgen voor een versterking in de financiële zekerheid, waardoor er minder snel een beroep moet worden gedaan op andere vormen van inkomensondersteuning. Daarnaast wil de partij een individueel basisbedrag voor elke meerderjarige Nederlander introduceren, wat kan worden gezien als een verzilverbare heffingskorting die met uw belasting wordt verrekend en in geld wordt uitgekeerd bij geen of te lage inkomsten. Het is de bedoeling dat het basisbedrag dan steeds verder wordt verhoogd, waardoor andere vormen van inkomensondersteuning verder afgebouwd kunnen worden. Dit gebeurt zolang de effecten op overheidsfinanciën en economie dit toelaten en er geen grote negatieve effecten voor de werkgelegenheid zijn. Op deze manier wil de partij het systeem eenvoudiger maken en zorgen voor meer inkomenszekerheid voor iedereen.

Bronnen
- https://d66.nl/standpunten/werk-en-inkomen/
- Verkiezingsprogramma D66 2023

PVV
De PVV vindt dat Nederlanders weer moeten kunnen doen wat in een rijk land als het onze normaal zou moeten zijn: rondkomen en geld overhouden in de portemonnee om normaal van te kunnen leven zonder financiële stress. Om dit te kunnen bereiken wil de PVV de belasting op boodschappen en energie verlagen, de vliegtaks afschaffen, de brandstofaccijnzen verlagen, het eigen risico in de zorg afschaffen en de huren omlaaghalen.

Bronnen
- Verkiezingsprogramma PVV 2023 

CDA
Het CDA heeft duidelijke fiscale standpunten in haar verkiezingsprogramma met betrekking tot het Nederlandse belastingstelsel. De partij streeft naar een evenwicht tussen eerlijkheid, economische groei en duurzaamheid.

Een kernpunt van haar fiscale beleid is het verlagen van de belasting op arbeid. Hiermee wil het CDA werken aantrekkelijker maken en zorgen voor een gunstig belastingklimaat voor werkenden. Dit sluit aan bij haar streven naar fiscale rechtvaardigheid, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. De partij overweegt maatregelen om vermogende individuen en bedrijven meer te laten bijdragen aan de samenleving. Een ander standpunt is dat het CDA de dividendbelasting wil afschaffen. De partij ziet dit als een manier om het vestigingsklimaat te verbeteren en meer internationale bedrijven aan te trekken.

Milieubewuste belastingen zijn ook een prioriteit voor het CDA. De partij steunt fiscale maatregelen die vervuilende activiteiten belasten en duurzaam gedrag aanmoedigen, wat past in haar streven naar duurzaamheid. Bovendien wil de partij innovatie stimuleren met fiscale prikkels voor onderzoek en ontwikkeling. Dit is gericht op het versterken van de Nederlandse kenniseconomie.

Bronnen
- Verkiezingsprogramma CDA 2023

SP
De SP streeft naar een solidair belastingstelsel waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten zullen dragen. Hierdoor zal het belastingstelsel bijdragen aan het verkleinen van de inkomensverschillen. De SP wil dan ook de winstbelasting voor grote bedrijven en de bankenbelasting verhogen en de belasting voor het mkb verlagen. Bestuurders van bedrijven die belasting ontduiken, zullen strafrechtelijk vervolgd worden en geheime afspraken tussen multinationals en de belastingdienst worden afgeschaft. Ook de aandeelhouders, vastgoedbeleggers en de allerrijksten krijgen te maken met zwaardere belastingen in het programma van de SP. Geld verdienen met vermogen willen zij even zwaar belasten als inkomen uit arbeid en de SP wil ook een miljonairsbelasting oprichten.

Daarnaast wil de partij belastingen op energie en vervoer voor de grootgebruikers verhogen en voor de huishoudens en het mkb verlagen. Deze belastingen zijn in de afgelopen jaren verhoogd om ervoor te zorgen dat mensen wel 'groen gaan doen'. De SP steunt dit standpunt maar vindt dat de gewone mens hier niet de dupe van mag zijn.

Tot slot wil de SP de inkomstenbelasting voor iedereen tot en met een modaal inkomen verhogen en het minimumloon verhogen tot 16 euro per uur, waarbij de aan het minimumloon gekoppelde uitkeringen meestijgen.

Bronnen
- Verkiezingsprogramma SP 2023
- https://www.sp.nl/standpunt/belastingstelsel

GroenLinks-PvdA
GroenLinks-PvdA heeft als doel om de lasten te verlichten voor mensen met lagere inkomens en de financiële verantwoordelijkheid te vergroten voor degenen met hogere inkomens, vermogenden en winstgevende bedrijven. Hiervoor wil de partij de belasting op arbeidsinkomen verlagen, wat gefinancierd moeten worden door een hogere bijdrage van vermogenden en winstgevende bedrijven. 

Daarnaast pleit GroenLinks-PvdA voor de vereenvoudiging of afschaffing van bepaalde fiscale voordelen, zoals de expat korting en de hypotheekrenteaftrek, om het belastingstelsel transparanter en rechtvaardiger te maken. De partij wil ook een progressiever tarief in de inkomstenbelasting, waarbij hogere inkomens een groter deel van hun inkomen aan belasting betalen. Voor vermogende individuen met een vermogen boven €1 miljoen (exclusief de waarde van hun eigen huis) pleit GroenLinks-PvdA voor een speciale miljonairsbelasting. De partij benadrukt ook de noodzaak van een hogere financiële bijdrage van winstgevende bedrijven aan de samenleving, mogelijk door middel van hogere vennootschapsbelasting of andere heffingen.

GroenLinks-PvdA wil verder de erfbelasting veranderen zodat grote vermogens meer belasting betalen en kleine vermogens vrijgesteld zijn van de belasting. Ook wil de partij een belasting op overwinsten van olie- en gasbedrijven en deze middelen gebruiken voor zaken zoals compensatie van energiearmoede of verduurzaming van huizen.

Bronnen
- Verkiezingsprogramma GroenLinks-PvdA 2023

Partij voor de Dieren
De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft standpunten op het gebied van belastingen en fiscaliteit die sterk verband houden met haar kernwaarden van dierenwelzijn, natuurbehoud en duurzaamheid. De PvdD pleit voor fiscale maatregelen die de bescherming van dieren, de natuur en het milieu bevorderen.

Een belangrijk standpunt van de PvdD is het invoeren van een zogenaamde 'vleestaks', een belasting op vleesproducten. Zij ziet dit als een manier om de consumptie van vlees te verminderen, wat zowel het dierenwelzijn als het milieu ten goede zou komen. Daarnaast wil de partij een 'kilometerheffing' voor vrachtvervoer, om de transportsector aan te moedigen duurzamere keuzes te maken en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De PvdD is ook voorstander van belastingvoordelen voor bedrijven die duurzame en diervriendelijke productiemethoden hanteren en wil de subsidies verschuiven van de bio-industrie naar duurzame landbouwmethoden.

Over het algemeen kan er gesteld worden dat de fiscale standpunten van de PvdD gericht zijn op het stimuleren van een duurzamere en diervriendelijkere samenleving, waarbij belastingen worden ingezet als middel om gedrag te sturen en om milieuvriendelijke en ethisch verantwoorde keuzes te bevorderen.

Bronnen
- https://www.partijvoordedieren.nl/standpunten/btw-verhoging-voor-vlees-vleestaks
- https://www.partijvoordedieren.nl/standpunten/fiscale-vergroening

ChristenUnie
De ChristenUnie wil een belastingsysteem waarin rechtvaardigheid de leidraad vormt, met gelijke kansen en eerlijke bijdragen van iedereen. Dit willen zij realiseren aan de hand van volgende punten:

Om te beginnen wil de ChristenUnie het complexe toeslagenstelsel afschaffen als reactie op de problemen en onrechtvaardigheid die zich hebben voorgedaan, zoals de kinderopvangtoeslagenaffaire. In plaats daarvan pleit de partij voor een nieuwe aanpak: een maandelijkse belastingkorting die is gebaseerd op huishoudens, met zowel inkomensonafhankelijke als inkomensafhankelijke componenten.

Een ander doel is om de belasting op inkomen uit arbeid aanzienlijk te verlagen, door middel van een basiskorting en lagere belastingtarieven voor inkomens tot €70.000, gepaard met een hoger tarief van 50% voor hogere inkomens. Om de lasten op arbeidsinkomen te verlichten en tegelijkertijd de begroting te versterken, wil de partij de belasting op vermogen verhogen. Dit omvat het verhogen van de tarieven in de erf- en schenkbelasting en het verminderen van vrijstellingen.

Verder wil de ChristenUnie de btw-wetgeving vereenvoudigen door één laag tarief in te stellen, met een extra laag tarief van 5% voor specifieke categorieën zoals gezonde voeding, openbaar vervoer en reparaties. Ongezond gedrag en vervuilende activiteiten, zoals vliegen en tabak, wil de ChristenUnie belasten.

Bronnen
- Verkiezingsprogramma ChristenUnie 2023 

Forum voor Democratie
Het FVD vindt het belangrijk om mensen de vrijheid te geven hun leven in te richten zoals zij dat willen. Daarom streeft de partij naar een kleine overheid met zo laag mogelijke overheidsuitgaven, zodat er ruimte ontstaat voor ondernemerschap en zelfontplooiing, voor lage belastingen en voor het belonen van succes en kwaliteit. Het plan van het FVD omvat het instellen van een hogere belastingvrije voet, wat een directe positieve werking heeft op het besteedbaar inkomen. Een hogere belastingvrije voet is, volgens het FVD, een stimulans om te gaan werken vanuit een uitkeringssituatie en kost werkgevers geen extra geld. Naast de belastingvrije voet wil het FVD een proportionele belasting instellen waarbij ieder inkomen met 30% wordt belast en wil de partij de erf- en schenkbelasting afschaffen.

Bronnen
- https://fvd.nl/standpunten/economie-belastingen

Tot slot
Wij hebben ervoor gekozen om de meeste grote partijen van de Tweede Kamerverkiezing 2023 te bespreken. Bent u benieuwd naar standpunten van andere politieke partijen? Neem dan vooral een kijkje op deze site van waaruit u makkelijk naar alle verkiezingsprogramma’s kan. Wat verder nog interessant kan zijn om te bekijken is een analyse van het Centraal Planbureau (CPB), waarin de budgettaire en economische effecten van enkele partijprogramma’s doorgerekend worden.

Veel informatie en een hoop verschillende standpunten, hopelijk helpt het bij het kiezen op wie u gaat stemmen op 22 november! Tot slot, wist u dat u ook iemand kan machtigen om te stemmen? U kunt hier meer informatie over vinden door te klikken op deze link. Geen excuus om niet te stemmen dus!