Prinsjesdag 2021

Prinsjesdag 2021

18/01/2022

Wat verandert er in 2022?

Het is inmiddels alweer een paar maanden geleden, maar dinsdag 21 september was het weer zover: Prinsjesdag. Voor velen vooral bekend vanwege de gouden koets en de gekke hoeden maar voor de fiscalist natuurlijk bekend als de dag waarop het belastingplan voor het komende jaar wordt gepresenteerd. Ook volgend jaar zal er weer een hoop veranderen. Als (toekomstig) fiscalist is het natuurlijk belangrijk om op de hoogte te blijven van de veranderingen in de fiscale wetgeving. In dit artikel zal dan ook op globale wijze aandacht besteed worden aan enkele voorstellen die het kabinet heeft gedaan voor veranderingen in het belastingrecht, die in zullen gaan vanaf 1 januari 2022.

Veranderingen in de inkomstenbelasting[1]

Tarieven en schijven                                                                                                                                                    
Allereerst de veranderingen in de inkomstenbelasting. Het kabinet heeft de tarieven vrijwel onveranderd gelaten. Het gecombineerde tarief van de eerste schijf is namelijk verlaagd met 0,03 procentpunt naar 37,07% (was 37,10%) en het tarief in de tweede schijf blijft hetzelfde. Wel is de grens tussen de eerste en tweede schrijf verlegd van €68.507,- naar €69.398,-.

Milieu investeringsaftrek                                                                                                                                                     
Een grotere verandering heeft plaatsgevonden bij de milieu investeringsaftrek. De regering heeft de percentages van de milieu- investeringsaftrek significant verhoogd van 13.5%, 27% en 36% naar respectievelijk 27%, 36% en 45%. Mocht je een onderneming hebben, dan zal het lonen om te investeren in bedrijfsmiddelen die zijn aangewezen als milieu-investeringen.

Afbouw arbeidskorting                                                                                                                                      
Verder is het afbouwpercentage van de arbeidskorting omlaag naar 5,86% (2021: 6%), om het verschil in belastingdruk tussen een- en tweeverdieners enigszins te verkleinen.

Verandering in de loonbelasting[2]

Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten                                                                                                                                
Sinds de coronacrisis zijn steeds meer mensen thuis gaan werken. Reden voor het kabinet om een nieuwe gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten aan de werkkostenregeling toe te voegen. Uitgangspunt is een vrijstelling voor een bedrag van maximaal € 2,- per thuisgewerkte dag of deel daarvan. Voor de kosten verbonden aan het inrichten van een werkplek thuis, bestaan al gerichte vrijstellingen. Daarnaast is de vrije ruimte in de werkkostenregeling verruimd in verband met de Coronacrisis. De vrije ruimte zal 3% van de eerste €400.000,- van de fiscale loonsom bedragen (dit was 1,18 %).

Veranderingen in de vennootschapsbelasting

Tarieven en schijven                                                                                                                                                            
Ook in de vennootschapsbelasting is de grens tussen de eerste en tweede schijf verlegd van €245.000,- naar €395.000,-, zoals al aangekondigd was in het belastingplan van 2021. Daarnaast heeft het kabinet het tarief in de tweede schijf te gaan verhogen naar 25,8%[3]. Hiermee wil het kabinet de stijging van de salarissen in de zorg dekken.  

Hybride mismatches                                                                                                                                                                 
Sinds begin 2022 zijn ook de hybride mismatches aangepakt. De belastingplichtmaatregel voor omgekeerde hybride lichamen is namelijk aangepast. Deze maatregel is onderdeel van de EU-richtlijn ATAD2.

Omgekeerde hybride lichamen zijn samenwerkingsverbanden die voor belastingdoeleinden als transparant (niet-zelfstandig belastingplichtig) worden aangemerkt door de staat naar het recht waarvan deze samenwerkingsverbanden zijn aangegaan of waarin ze zijn gevestigd. Door de staat waar een gelieerd lichaam is gevestigd dat participeert in dat samenwerkingsverband worden ze als niet-transparant (en daarmee zelfstandig belastingplichtig) aangemerkt.[4]

Hybride mismatches zorgen er voor dat internationaal opererende bedrijven belastingvoordeel hebben door gebruik te maken van de verschillen tussen de belastingstelsels. Zo konden sommige bedrijven een betaling (bijvoorbeeld rente) in het ene land aftrekken, zonder dat deze betaling in het andere land werd belast.  

De aanpassing houdt in dat omgekeerde hybride lichamen binnenlands belastingplichtig in Nederland worden als het samenwerkingsverband is aangegaan naar Nederlands recht, dan wel Nederland de staat van vestiging is. Voor zover de winst van het omgekeerde hybride lichaam rechtstreeks toekomt aan participanten in een staat die dat lichaam als transparant aanmerkt, is voorzien in een aftrekmogelijkheid. Hierdoor wordt dat deel van de winst van het omgekeerde hybride lichaam belast in Nederland.

Verliesverreking                                                                                                                                                                      
Per 1 Januari 2022 is de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting gewijzigd. Vanaf dit jaar is de verliesverrekening beperkt tot 1 miljoen euro plus 50% van de belastbare winst boven 1 miljoen euro. Hiertegenover staat dat verliezen onbeperkt vooruitwentelbaar worden (was maximaal 6 jaar). De terugwenteltijd blijft 1 jaar.  

Earningsstrippingmaatregel                                                                                                                                          
Vanaf 1 januari 2022 is de earningsstrippingmaatregel aangescherpt. Het aftrektarief wordt hierbij verlaagd van 30% naar 20%.

 

 

[1] Kamerstukken II 2021/22, 35927, nr. 3

[2] https://www.taxlive.nl/nl/documenten/nieuws/prinsjesdag-2021-wijzigingen-in-de-loonbelasting/

[3] Zie het ongecorrigeerde stenogram van Tweede Kamer, 3e vergadering van donderdag 23 september 2021. Zie ook de brief van de Minister van Financiën van 5 oktober 2021, kenmerk 2021-0000200328

[4] https://www.taxlive.nl/nl/documenten/vn-vandaag/prinsjesdag-2021-wetsvoorstel-wet-implementatie-belastingplichtmaatregel-uit-de-tweede-eu-richtlijn-antibelastingontwijking/