Wat zijn de fiscale standpunten van de politieke partijen?

Wat zijn de fiscale standpunten van de politieke partijen?

16/03/2021

 

De Tweede Kamer verkiezingen komen er weer aan en in het kader daarvan hebben we alle belastingplannen van de grootste partijen van dit moment op een rijtje gezet!

VVD 

De VVD wil mensen stimuleren om te werken en om langer door te werken. Zo blijven we er ook voor zorgen dat er fatsoenlijke uitkeringen zijn voor wie dat echt nodig heeft. Er komt steun voor de middeninkomens, door verschillende belastingen te verlagen en vaste lasten, als wonen, zorg en energie te beperken. Wanneer we uit de crisis komen is het noodzakelijk dat meer mensen gaan werken en dat we allemaal langer doorwerken, alleen zo kunnen we sociale zekerheid en pensioenen in de toekomst behouden. Ook willen ze de positie van zzp’ers verankeren in de wet. Er moet ook een beter vangnet komen voor zzp’ers, door het eerste jaar vrij te stellen van de vermogenstoets als zij een beroep willen doen op de bijstand. Zzp’ers blijven zelf verantwoordelijk voor hun pensioenopbouw. 

De bijstand is een vangnet voor wie het echt nodig heeft, maar zij willen wel dat mensen zo snel mogelijk weer aan het werk gaan en zo weer op eigen benen staan. Door werk te laten lonen, willen we ook hen weer aan de slag helpen. Er zijn ook mensen die echt niet kunnen werken, voor hen hoort er altijd een vangnet te zijn. 

https://www.vvd.nl/standpuntenoverzicht/ 

PVV 

De Nederlandse schatkist heeft een flinke klap gehad door de pandemie. Om de overheidsfinanciën weer op orde te brengen wil de PVV echter niet bezuinigen of een verhoging van de belasting. Om de economie te stimuleren gaan ze juist investeren en consumptie stimuleren. Zo willen ze niet alleen de huurprijzen verlagen, maar ook de btw en de energierekening. Het eigen risico moet volgens de PVV worden afgeschaft zodat mensen meer geld hebben om te consumeren. Als er meer geconsumeerd wordt, stijgt de omzet van bedrijven en de werkgelegenheid en dat leidt tot meer belastinginkomsten. Ook wil de PVV het minimumloon verhogen en willen ze zzp’ers betaalbaar verzekeren. De pensioenleeftijd moet terug naar 65, maar met een zwaar beroep moet het mogelijk zijn na 40 jaar werken met pensioen te gaan. Over het huidige pensioenstelsel is de PVV erg positief en ook het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel moet blijven zoals het is, hoewel er wel beter gecontroleerd dient te worden op uitkeringsfraude.

De PVV wil enkel investeren in “onze eigen mensen” en de Nederlandse economie. Dit betekend dat ze niet voor EU-landen met financiële problemen willen betalen of geld willen uitgeven aan immigratie en ontwikkelingshulp. Ook groene investeringen vind de PVV “verspilling van het belastingeld”.

bron: https://www.pvv.nl/verkiezingsprogramma.html

D66 

D66 is van mening dat ons belastingstelsel op dit moment veel te complex en inefficiënt is. Ze willen het belastingstelsel daarom veranderen met belastingen die bijdragen aan een rechtvaardige economie waarin werken loont en de vervuiler betaalt. Daarnaast moeten mensen met veel vermogen meer bijdragen en ook bedrijven moeten hun eerlijke deel aan belasting betalen. D66 beschrijft de hervorming van het belastingstelsel aan de hand van drie stellingen.

Het einde van het toeslagenstelsel, naar een nieuwe start

D66 wil de toeslagen afschaffen en daarvoor in de plaats een verzilverbare heffingskorting invoeren. Huishouden met geen of lage inkomsten krijgen zijn bijdrage afhankelijk van de grootte van hun huishouden. Ze noemen dit ook wel de negatieve inkomstenbelasting. Zodra het kan willen ze de verzilverbare heffingskorting verhogen tot een bestaansminimum, zodat onder andere de studiefinanciering, bijstand en de AOW er toenemend in kunnen opgaan. Daarnaast willen ze de inkomstenbelasting verlagen en de belastingen op vervuiling en vermogen verhogen. Verder willen ze de tarieven in de hoogste schijven wel verhogen, de aftrekposten versoberen en de AOW premie verder fiscaliseren. Tenslotte moet de kinderopvang gratis worden. 

Rechtvaardiger belasten van vermogen

Nederland kent een hoge vermogensongelijkheid. D66 wil de vermogen eerlijker verdelen. Ten eerste door box 3 vermogen rechtvaardiger te belasten, bovenop de bestaande heffingen. Het liefst willen ze een heffing op het daadwerkelijk rendement, mocht dit niet mogelijk zijn willen ze een progressief tarief in box 3. Verder willen ze een betere aanpak van vermogensbelasting binnen de EU. Ook aanmerkelijk belanghouders uit box 2 moeten eerlijker worden belast. Daarnaast willen ze een verruiming van de mogelijkheid voor gemeenten om zelf belasting te heffen, in samenhang met de verlaging van de IB. Dit versterkt de lokale democratie. Tevens moeten de erf- en schenkbelasting tarieven verhoogt worden. Ze moeten progressiever worden, zodat over grote erfenissen relatief meer belasting wordt betaalt. 

Bedrijven betalen hun eerlijke deel

D66 wil een aantrekkelijk vestigingsklimaat, aangezien dit voor een open economie als Nederland met een kleine thuismarkt erg belangrijk is. De oorzaken van belastingontwijking en -ontduiking moeten worden aangepakt. Om belastingontwijking te bestrijden pleiten ze voor meer Europese en internationale samenwerking. Ze willen een Europees belastingplan. Hierin moeten de lidstaten van de EU jaarlijks afspraken maken om schadelijke belastingconcurrentie te voorkomen, een minimum belastingniveau voor de winstbelasting in te voeren en werken en ondernemen over de grens makkelijker te maken. Tenslotte moet het voor bedrijven aantrekkelijker worden om zich voor een groter deel met eigen vermogen te financieren. 

Bron: https://d66.nl/standpunten/we-vereenvoudigen-belastingen-en-toeslagen-radicaal/

CDA 

Het CDA staat voor de hervorming van het belastingstelsel en een vlaktaks. 

De hervorming van het belastingstelsel moet ervoor zorgen dat het stelsel groener, rechtvaardiger en economisch efficiënter wordt. De belangrijkste maatregel om dit te bereiken is het invoeren van de vlaktaks, met minder schijven en lagere lasten. Met de vlaktaks komt er een basistarief van ongeveer 36,89% en een toptarief van 49,5% voor inkomens boven de 68.000 euro. Verder komt er een hogere algemene heffingskorting van 350 euro en een hogere arbeidskorting. Dit alles maakt dat alle inkomensgroepen erop vooruit gaan, maar vooral de werkenden en middeninkomens hebben profijt. 

Om de belasting op werken lager te kunnen maken, pleit het CDA voor een verhoging van het lage BTW tarief naar 9%. Daarnaast moet het belastingstelsel verder worden vergroend en moeten de aftrekposten versneld worden afgebouwd naar het basistarief. 

Het CDA wil verder dat sparen fiscaal aantrekkelijker wordt gemaakt door het belastingvrije spaarbedrag te verhogen tot 30.000 euro en een snellere overgang van de vermogensrendementsheffing op het werkelijke rendement op spaargeld. 

De vergroening van het belastingstelsel ziet het CDA voor zich door een CO2-heffing voor de energiesector, een hogere belasting op het verbranden en storten van afval en aanpassingen in de energiebelasting. Daarnaast moeten op Europees niveau afspraken worden gemaakt over belastingen op vliegtickets en een heffing op vervuilende vliegtuigen. Mocht dit op Europees niveau niet lukken, willen ze het in 2021 als Nederland zelf invoeren. 

Meer weten over de visie van het CDA op onder andere de pensioenen en de arbeidsmarkt? Check het via deze link: https://www.cda.nl/standpunten/themas/eerlijke-economie

GroenLinks 

GroenLinks heeft 18 punten op het gebied van belastingen. Hier zetten we zes interessante programmapunten op een rijtje!

  1. GroenLinks wil tijdens de coronacrisis iedereen die hun werk verliezen een crisisinkomen geven. Het gaat dan om 70% van het salaris voor mensen in loondienst en zzp’ers en flexwerkers krijgen 1.050 euro per maand. 
  2. Verder pleiten ze voor een verhoging van de bijstand en de Wajong en het stoppen van ongelijke behandeling van jongeren in de bijstand. Dit willen ze doen door jongeren van 18 tot 21 jaar ook recht te geven op het volwaardige bijstandsniveau. Verder krijgen ze een intensieve begeleiding om aan het werk te gaan en kunnen ze een startkwalificatie halen. De verplichte zoekperiode bij werkloosheid van jongeren moet worden afgeschaft en ze moeten evenveel mogen bijverdienen als andere mensen met een bijstandsuikering. 
  3. Ze willen een collectieve basisvoorziening tegen arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. Daar bovenop kunnen zelfstandigen zich vrijwillig bijverzekeren bij dezelfde publieke instantie die de basisvoorziening verstrekt. Werknemers houden dezelfde rechten en plichten als ze nu hebben. 
  4. GroenLinks wil dat iedereen die in de bijstand of Wajong zit en ondanks begeleiding toch geen baan kan vinden, recht krijgen op een (basis-)baan. Ze vinden dat werk belangrijk is voor ons welzijn en daarbij is er genoeg zinvol werk te doen in onder andere de ouderenzorg en het onderwijs. Het wordt een baan met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en tenminste het minimumloon. Ze gaan gemeenten middelen geven om deze banen te creëren in samenwerking onder andere ondernemingen en lokale maatschappelijke organisaties. 
  5. Daarnaast willen ze leeftijdsdiscriminatie bestrijden. Ze willen oudere werknemers helpen gezond te kunnen werken, steunen het sluiten van generatiepacten en gaan werkgevers via het Werkloket helpen met gratis advies over het organiseren van goed werk voor oudere werknemers.
  6. Tenslotte wil GroenLinks de AOW-uitkering verhogen zodat mensen met weinig of geen aanvullend pensioen toch zeker zijn van voldoende inkomen. Daarbij geven ze ouderen zonder aanvullend pensioen en een gat in hun AOW-opbouw omdat ze in Suriname of het Caribische deel van het Koninkrijk zijn opgegroeid, een aanvulling op hun inkomen. 

Benieuwd naar de overige 12 punten? Check het via deze link: https://groenlinks.nl/verkiezingsprogramma/we-delen-werk-en-inkomen-eerlijk

SP 

Solidariteit is het belangrijkste uitgangspunt bij het heffen van belastingen: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Er moet een einde komen aan de belastingparadijzen, zodat grote bedrijven, multinationals en de superrijken ook hun eerlijke deel gaan betalen. De financiële markten moeten ook worden hervormd om de volgende crisis te voorkomen. De SP blijft zich inzetten om de gedupeerde van de Belastingdienst Affaire te helpen. 

Belast multinationals en superrijken

Zij willen de inkomens- en vermogensverschillen in Nederland kleiner maken door het belastingsysteem progressiever te maken en vermogens eerlijker te belasten. De aftrekposten worden aangepakt in de Inkomstenbelasting, er wordt een toptarief ingevoerd en vermogens- en een vermogenswinstbelasting wordt ingevoerd. De ZP wil de winstbelasting voor het midden- en kleinbedrijf niet aanpassen, maar wel van grote bedrijven een extra bijdrage vragen. 

Om milieuvervuiling en klimaatverandering tegen te gaan wil de SP ons belastingstelsel ‘groener’ maken, de vervuiler betaalt. 

https://www.sp.nl/standpunten 

PvdA 

De PvdA vind dat de multinationals, vermogenden, topinkomens en grote vervuilers maar ook leden van het koninklijk huis de lasten moeten dragen en dat mensen met een lager inkomen moeten beschermen. De sterkste schouders dragen dus de zwaarste lasten. 

De pvdA wil daarom onder andere het minimumloon, de uitkeringen en de AOW omhoog. Verder willen ze de zorgpremie verlagen en het eigen risico afschaffen. Mensen die meer dan 150.000 euro per jaar verdienen moeten daarover 60% belasting betalen.

De PvdA wil box 3 afschaffen en in plaats daarvan een vermogens(winst)belasting invoeren voor grote vermogens met een proggressief tarief. De schenkingsvrijstelling voor een eigen huis moet worden afgeschaft. Ze willen ook de grote ondernemingen meer laten betalen door middel van een hoger venootschapsbelastingtarief. De tarief van de dividendbelasting moet worden verhoogt naar 30%. Bovendien moeten bedrijven die het milieu erg vervuilen meer belasting betalen.

bron: https://www.pvda.nl/verkiezingsprogramma-2021/#meer-informatie