Fiscaal nieuws april

Fiscaal nieuws april

16/04/2020

De economische gevolgen van de coronacrisis: wat voor fiscale oplossingen worden er aangeboden?

Naast de volksgezondheid wordt ook de economie getroffen door het coronavirus. Vooral ondernemers die vrijwel geen omzet meer genereren, zoals horecaondernemers, hebben het zwaar te verduren. Ook worden wereldwijde productieketens verstoord. Om deze economische klappen op te kunnen vangen en faillissementen te voorkomen worden ondernemers fiscaal gesteund. Echter, niet alleen ondernemers worden getroffen; uiteindelijk gaat het ons allemaal aan. Zo kan een huizenbezitter in de problemen komen met zijn hypotheek, en hoe zit het fiscaal gezien met thuiswerkende werknemers? Het kabinet heeft de fiscaliteit gebruikt om lasten voor de belastingplichtigen te beperken of uit te stellen, maar ook banken dragen op hun manier een steentje bij. In dit artikel zullen een paar maatregelen besproken worden. Tot slot zal ook nog een niet-coronagerelateerd onderwerp worden behandeld.

Tegemoetkoming hypotheeklasten: uitstelling van betaling

Banken hebben naar aanleiding van de coronacrisis een op het eerste oog aantrekkelijke maatregel getroffen voor hun huizenbezitters. Klanten met een hypotheek krijgen een uitstel van betaling voor hun hypotheeklasten voor waarschijnlijk drie maanden als zij in financiële problemen komen. Voor veel hypotheekbetalers zal dit een fijne verlichting van de lasten zijn, maar fiscaal gezien zit er voor sommige huizenbezitters een nadeel aan. 
Wie zijn huis na 1 januari 2013 gekocht heeft met een lineaire hypotheek, moet van de Belastingdienst een maandelijks aflossingsschema volgen. Doordat de banken deze belastingplichtigen uitstel van betaling geven, wordt het aflossingsschema verstoord. Nadelig gevolg hiervan is dat de belastingplichtige geen fiscaal aftrekbare hypotheekrente meer heeft, wat betekent dat de hypotheek van box 1 naar box 3 verplaatst. Voor deze ongunstige omstandigheden zal het kabinet waarschijnlijk wel een regeling treffen, maar tijdens de coronacrisis zal het nog geen prioriteit hebben. 

Uitstel van betaling voor ondernemers

In een brief van 12 maart 2020, geschreven door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en ondertekend door Minister van Financiën Wopke Hoekstra is een mogelijkheid geboden om ondernemers in betalingsproblemen uitstel van betaling te geven. Deze uitstel van betaling is mogelijk voor de vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, loonbelasting en omzetbelasting. Door deze uitstel van betaling kunnen eventuele liquiditeitsproblemen worden tegengehouden. 

Voor het betalingsuitstel moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Er is een motivering nodig waaruit blijkt dat er betalingsproblemen zijn, en daarbij moet ook een verklaring van een derde deskundige worden gestuurd. Deze derde deskundige kan bijvoorbeeld een externe consultant of accountant zijn. Uit de verklaring van deze derde moet blijken dat sprake is van een bestaand, acuut betalingsprobleem en dat deze van tijdelijke aard is. Daarnaast moet worden aangegeven dat de betalingsproblemen opgelost zullen worden en dat de onderneming nog levensvatbaar is. 

Thuiswerken door corona

Veel werknemers zitten momenteel thuis te werken om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Thuis is de nieuwe werkplek en bij een werkplek komen fiscale regels kijken. Zo kan een laptop of smartphone gericht vrijgesteld worden; er hoeft geen belasting over betaald te worden. Deze laptop valt niet onder de vrije ruimte van de werkgever. Hier is wel een belangrijk criterium aan verbonden, namelijk het noodzakelijkheidcriterium. De laptop of andere voorziening die thuis wordt gebruikt, moet door de werkgever betaald worden en deze kosten mogen niet naar de werknemer worden doorgeschoven. Deze voorziening moet naar het redelijke oordeel van de werkgever noodzakelijk zijn voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking; een laptop valt hier dus waarschijnlijk onder. Een andere belangrijke voorwaarde is dat de voorziening moet worden teruggegeven, of de overblijvende waarde van de voorziening wordt aan de werkgever betaald. 

Niet elke voorziening zal gemakkelijk worden bestempeld worden als noodzakelijk. Zo is internet waarschijnlijk wel nodig voor je calls, maar wat als je een alles-in-1 pakket hebt? Een aflevering First Dates zal niet noodzakelijk zijn voor een behoorlijke dienstvervulling, maar een belangrijke persconferentie kan onder omstandigheden misschien wel als noodzakelijk worden geïnterpreteerd. Het vergoeden van een deel van de totale kosten kan hier oplossing bieden. 

NOW-regeling

De NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) wordt door de overheid aangeboden als tegemoetkoming in de loonkosten voor ondernemingen die omzetverlies lijden door de coronacrisis. Het doel van deze regeling is om banen en inkomens te beschermen door werknemers aan het werk te houden. 

De NOW is bedoeld voor ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten en die werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd zijn. Werkgevers kunnen een aanvraag voor tegemoetkoming indienen bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). 

Hoe werkt de NOW? Wanneer je als bedrijf in aanmerking komt voor de regeling (dus gedurende 3 maanden een omzetverlies van 20% lijdt), kun je met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom krijgen, naar rato van de omzetdaling. Als werkgever geef je bij de aanvraag je verwachte omzetdaling op en bij een positief oordeel krijg je een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming uitgekeerd, verspreid over 3 termijnen. Binnen 24 weken na afloop van de periode van NOW-uitkeringen zal de subsidie moeten worden aangevraagd, waarna het UWV binnen 52 weken een eindafrekening doet. Deze kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht.

Hoe bepaal je het omzetverlies? Om te beginnen deel je de totale omzet uit 2019 door vier, waarna je dit bedrag vergelijkt met de omzet in maart-april-mei 2020. Wanneer de omzetdaling in sommige gevallen pas later zichtbaar is, is het ook mogelijk om de periode april-mei-juni 2020 te gebruiken. 

Liever in Friesland procederen tegen de Belastingdienst dan in Zuid-Holland

Er is ook nieuws dat niet aan corona gerelateerd is. Deloitte heeft een onderzoek naar buiten gebracht naar de fiscale rechtszaken in Nederland. De uitkomsten van ruim 34.000 belastingzaken zijn hierin betrokken. Wat blijkt? Anders dan je zou verwachten, maakt het uit waar en bij wie je zaak wordt aangebracht.

Terwijl bij rechtbank Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe) de zaak in 55% van de gevallen op een succes uitloopt, kan een belastingplichtige bij rechtbank Den Haag (noordelijk Zuid-Holland) maar in 34% van de gevallen rekenen op een overwinning. Ook rechters onderling beslissen zeer afwijkend; waar de ene rechter in 68% van de geschillen de belastingplichtige in het gelijk stelt, doet de andere dit in slechts 22% van de geschillen. Michel Schrauwen, partner bij Deloitte, merkt op dat verwacht mag worden dat er uniform beleid is en rechters objectief moeten zijn, hetgeen niet het geval blijkt.

Een andere opmerkelijke constatering in het onderzoek is dat de belastingplichtige het steeds vaker aflegt tegen de Belastingdienst. In 2007 won de belastingplichtige nog in 51% van de zaken, maar in 2019 was dit percentage slechts 37%. Deloitte doet geen harde uitspraken over de oorzaken van de uitkomsten van het onderzoek, maar wijst als factoren aan dat steeds meer wordt geprocedeerd over uitstel van betaling en het feit dat er meer aandacht is gekomen voor belastingontwijking.

Bronnen

https://www.jongbloed-fiscaaljuristen.nl/actueel

https://www.tekz.nl/fiscaal-nieuws/

https://www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/corona-concrete-fiscale-aandachts-en-actiepunten-ter-behoud-van-liquiditeiten-update-8-april-2020/

https://www.taxlive.nl/nl/nieuws/

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/tax/articles/achtergrond-onderzoek-uitkomst-rechtszaken-in-belastingrecht.html

https://fd.nl/economie-politiek/1336919/rechters-beslissen-heel-verschillend-in-belastingzaken

https://www.kvk.nl/corona/now-regeling-tegemoetkoming-in-loonkosten/