Samenvatting Prinsjesdag 2019

Samenvatting Prinsjesdag 2019

07/10/2019

Op Prinsjesdag wordt ieder jaar het Belastingplan aangeboden aan het Parlement. Op 17 september 2019 was het weer zover; het pakket Belastingplan 2020 werd ingediend bij de Tweede Kamer. Dit pakket bevat naast het Belastingplan 2020 onder meer Overige fiscale maatregelen, Wet fiscale maatregelen klimaatakkoord en Wet bronbelasting 2021.

In dit artikel zullen de belangrijkste maatregelen uit het Belastingplan worden samengevat. Mocht je hier na het lezen van dit artikel nóg meer over willen weten, kijk dan even op de site van Rijksoverheid, hier is namelijk het volledige belastingplan te vinden!

We beginnen bij de vennootschapsbelasting. In het Belastingplan 2019, wat dus een jaar geleden tijdens Prinsjesdag werd gepresenteerd, is een forse stapsgewijze verlaging van de vennootschapsbelastingtarieven aangekondigd. Dit heeft te maken met het behoud van een concurrerend vestigingsklimaat. Echter, deze verlaging is deels teruggedraaid in verband met de bekostiging van de verlaagde belastingdruk op inkomens (lees hier meer over in het vervolg van dit artikel). 

Hierbij een overzicht van de tarieven (belastbaar tarief tot 200.000 euro/belastbaar tarief vanaf 200.000 euro):

 • Met ingang van 1/1/2020: 16,5%/25% (beoogd 22,5%)
 • Met ingang van 1/1/2021: 15%/21,7% (beoogd 21,7%)

In 2019 was het tarief 19%/25%

Op dit moment geldt een betalingskorting voor belastingplichtigen die hun voorlopige aanslag vennootschapsbelasting in één keer betalen. Het kabinet heeft aangekondigd dat deze korting met ingang van 2021 wordt afgeschaft.

Samenhangend met de tariefverlaging in de vennootschapsbelasting, wordt het box 2-tarief in de inkomstenbelasting verhoogd naar 26,25% in 2020 en 26,9% in 2021. Dit verhoogde tarief gaat ook gelden voor bestaande aanmerkelijkbelangclaims.

Het gecombineerde vpb/box 2-tarief zal op basis van de huidige voorstellen vanaf 2021 fluctueren tussen 37,87% en 42,76%, terwijl dit nu fluctueert tussen de 40% en 43,75%. 

We zijn inmiddels bij de inkomstenbelasting beland, waar we nu doorgaan naar box 1. Het kabinet heeft voorgesteld om de invoering van het tweeschijvenstelsel, die aanvankelijk per januari 2021 zou plaatsvinden, al per 1 januari 2020 te realiseren. Het toptarief komt daardoor in 2020 al uit op 49,5%. Het basistarief (inclusief premies volksverzekeringen) wordt 37,35% in 2020 en 37,10% in 2021. Dit basistarief geldt voor het inkomen tot en met € 68.507. Voor AOW-gerechtigden gaat tot een inkomen van grofweg € 35.000 in 2020 een tarief gelden van 19,45% en in 2021 een tarief van 19,20%. Door de invoering van het tweeschijvenstelsel zal het minder belangrijk worden of het inkomen in een huishouden door één of twee personen wordt verdiend. Daarnaast gaan de arbeidskorting en de algemene heffingskorting extra omhoog. Nederlanders gaan hierdoor over het algemeen meer overhouden van iedere verdiende euro en gaat (meer) werken meer lonen. 

De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2020 steeds lager, tot deze in 2028 uitkomt op 5.000 euro. De arbeidskorting en de algemene heffingskorting gaan de komende jaren omhoog, waardoor de meeste zelfstandigen er nog steeds op vooruit gaan. Door middel van bovenstaande maatregelen is er minder verschil in belasting tussen zelfstandige ondernemers en werknemers in loondienst, waardoor ongewenste effecten zoals schijnzelfstandigheid worden tegengegaan.

Met ingang van 1 januari 2020 wordt het tarief waartegen aftrekposten in box 1 in aanmerking kunnen worden genomen, versneld afgebouwd. Dit geldt voor:

 • Kosten eigen woning
 • Ondernemersaftrek
 • MKB-winstvrijstelling
 • TBS-vrijstelling
 • Persoonsgebonden aftrek 

Deze aftrekposten kunnen, voor zover ze in de hoogste schijf vallen, in 2020 slechts tegen 46% in aftrek worden gebracht (in plaats van 49,5%). In 2021 gaat de aftrek naar 43%, in 2022 naar 40% en in 2023 uiteindelijk naar 37,10%, het nieuwe basistarief zoals dat vanaf 2021 geldt.

We zijn nu beland bij de omzetbelasting! Om te beginnen zal de verlaging van het btw-tarief op elektronische uitgaven aan bod komen. Per 1 januari 2020 zullen digitale boeken, kranten en tijdschriften ook onder het verlaagde btw-tarief vallen. Hiermee wordt het bestaande verschil tussen fysieke en elektronische uitgaven voor de behandeling van de btw opgeheven. Het gaat om het langs elektronische weg leveren of uitlenen van een boek, dagblad, weekblad, tijdschrift of andere ten minste driemaal per jaar periodiek verschijnende uitgaven. Ook is het verlaagde btw-tarief verruimd door het verlenen van toegang tot nieuwswebsites toe te voegen. 

Per 1 april 2020 zal het kabinet de accijns op sigaretten en rooktabak verhogen. De prijs zal met 1 euro per pakje met 20 sigaretten toenemen, met 10 euro per pakje als doel voor 2023. Uiteindelijk wordt met deze verhoging gestreefd naar een rookvrije generatie.

We gaan door naar de fiscale maatregelen met betrekking tot het klimaatakkoord:

 • Voorgesteld is om het nihiltarief voor emissieloze auto’s en Plug-in Hybride Elektrische Voertuigen in de belasting van personenauto’s en motorrijtuigen (bpm) en de motorrijtuigenbelasting (mrb) te verlengen. Het verlaagde mrb-tarief voor bestelauto’s van ondernemers zal tegelijkertijd geleidelijk oplopen. Tevens zal de accijns op diesel met ingang van 1 januari 2021 en 1 januari 2023 met 1 cent per liter worden verhoogd.
 • Daarnaast worden de tarieven van de energiebelasting zo aangepast zodat er een sterkere prikkel ontstaat om te verduurzamen. Dit zal net zoals vorig jaar worden vormgegeven door aardgas zwaarder te gaan belasten en elektriciteit juist minder. Verder wordt de belastingvermindering op de energiebelasting verhoogd.
 • Op dit moment komt ongeveer 25% van afvalstoffen die in Nederlandse afvalverbrandingsinstallaties worden verbrand uit het buitenland, wat leidt tot CO2-uitstoot en milieuvervuiling in Nederland. Om dit te voorkomen, zullen deze afvalstoffen in de heffing van de afvalstoffenbelasting worden betrokken.
 • Om bovenstaande maatregelen te kunnen dekken, zal het tarief van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen van 6% worden verhoogd naar 7%. 

Als laatste btw-maatregel benoemen we de vereenvoudiging in het handelsverkeer. Per 1 januari 2020 zullen de zogenaamde vier ‘btw quick fixes’ ter vereenvoudiging van de internationale handel in werking treden. Het gaat hierbij om de volgende wijzigingen:

 • De btw-regelgeving ten aanzien van de voorraad die een ondernemer aanhoudt in een andere lidstaat op afroep van een hem bekende afnemer.
 • Een regeling voor ketentransactie, waarmee wordt bepaald welke van de levering in die keten als intracommunautaire levering wordt aangemerkt.
 • Het bewijs van het intracommunautaire vervoer van goederen naar andere lidstaten.
 • De status van het btw-identificatienummer.

Bronnen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-klimaat
https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/tax/articles/belastingplan-2020-overzicht-maatregelen-autobelastingen-milieubelastingen.html
https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/tax/articles/belastingplan-2020-overzicht-maatregelen-loonbelasting-inkomstenbelasting.html
https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/tax/articles/belastingplan-2020-overzicht-maatregelen-vennootschapsbelasting-dividendbelasting.html
https://meijburg.nl/nieuws/belastingplan-2020-btw
https://meijburg.nl/nieuws/belastingplan-2020-inkomstenbelasting
https://www.hertoghsadvocaten.nl/nl/nieuws/hertoghs-beschouwt/134-nee-nee-en-nog-eens-nee/