Fiscaal nieuws februari

Fiscaal nieuws februari

07/03/2019

Belastingzaken worden ingewikkelder

Uit onderzoek blijkt dat rechtszaken steeds ingewikkelder worden en daarom gemiddeld langer duren. Dit geldt ook voor belastingzaken. Dit heeft verschillende oorzaken. Een aantal hiervan zal kort behandeld worden. Ten eerste wordt er steeds vaker beroep gedaan op de redelijke termijn. De redelijke termijn is opgenomen in artikel 6 van het EVRM en houdt in dat iedereen recht heeft op behandeling van zijn rechtszaak binnen een redelijke termijn. Wanneer deze redelijke termijn wordt overschreden, heeft de belanghebbende recht op schadevergoeding. Het EHRM heeft geoordeeld dat belastingzaken niet onder de werking van artikel 6 van het EVRM vallen. Derhalve zag de Hoge Raad zich genoodzaakt om in belastingzaken een beroep op schadevergoeding wegens schending van de redelijke termijn steeds af te wijzen. In 2011 is de Hoge Raad ‘omgegaan’, wat concreet betekent dat de Hoge Raad een beroep op schadevergoeding wegens schending van de redelijke termijn voortaan niet meteen zal afwijzen in belastingzaken. Een tweede oorzaak dat belastingzaken steeds complexer worden en daardoor langer duren, is dat er steeds meer aandacht is voor beginselen uit het formele procesrecht. Hoe meer aandacht besteed wordt aan processuele normen en beginselen, hoe inefficiënter belastingzaken worden. Een laatste oorzaak is dat relatief vaker beroep gedaan wordt op het Europees Unierecht. Toepassing van EU-recht is relatief lastig, omdat het niet specifiek is toegeschreven is op nationale kwesties.

Strafrecht mag niet altijd toegepast worden

Het Hof heeft besloten dat strafrecht niet gebruikt kan worden in geval van goedwillende belastingschuldige. De eigenaar van een bedrijf werd veroordeeld tot een maand voorwaardelijke gevangenisstraf en 100 uur taakstraf omdat hij de loonheffing en BTW niet had betaald. Volgens het Hof was de strafbaarstelling van niet-betalen niet bedoeld als dwangmiddel bij de invordering, maar was strafbaarstelling bedoeld om fraude te voorkomen en fraudeurs strafrechtelijk aan te pakken. Een goedwillende belastingschuldige is volgens het Hof “hij die terstond bereid was om opening van zaken te geven en die zich naar vermogen inzette om de schuld alsnog te voldoen”. Een goedwillende belastingschuldige is dus geen fraudeur. In het geval van de eigenaar van het bedrijf zag het Hof geen intentie van kwaadwillendheid en verrijkte hij zichzelf ook niet. Het gevolg hiervan was dat er geen strafmaatregelen opgelegd mochten worden.

Kritiek op belastingdienst door kinderombudsman

Een aantal jaar geleden besloot de belastingdienst de kinderopvangtoeslag van meer dan 200 gezinnen stop te zetten. Kinderombudsman Margrite Kalverboer is van mening dat de belastingdienst hiermee in strijd handelde met het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. De belastingdienst heeft gezegd dat dit besluit niet in strijd zou zijn met het IVRK. Kalverboer heeft gezegd dat het IVRK altijd in acht genomen moet worden indien een besluit gevolgen heeft voor kinderen. Volgens de kinderombudsman moet de belastingdienst de belangen van kinderen structureel gaan meewegen in zijn besluiten.

Hoge kosten door lage bijtelling elektrische auto

Sinds een paar jaar geldt een bijtelling van 4% op elektrische auto’s van de zaak. Door deze positieve fiscale maatregel is het aantrekkelijker om elektrisch te gaan rijden, hetgeen het milieu ten goede komt. Deze maatregel is naar schatting succesvoller dan gedacht, waardoor de overheid er meer geld aan kwijt is. Om ergens toch een grens te trekken is er besloten om die 4% alleen te laten gelden voor elektrische auto’s met een catalogusprijs tot 50.000 euro. Voor auto’s waarvan de prijzen boven dit bedrag uitkomen geldt een percentage van 22% bijtelling. Deze regeling zorgt ervoor dat er geen sprake meer is van overstimulering. Er wordt bij de vraag om de lage bijtellingsregeling af te schaffen een overweging gemaakt tussen het budgettaire belang en het stimuleren van emissievrij rijden. Zolang er geen sprake is van overstimulering weegt het belang van emissievrij rijden zwaarder, waardoor de hogere kosten ‘voor lief’ genomen worden en de lage bijtellingsregeling niet verdwijnt. Behalve dat dit gunstige gevolgen heeft voor het emissievrij rijden, levert het namelijk ook andere voordelen op. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan minder geluidsoverlast en innovatiekansen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Bronnen: 

https://www.futd.nl/fiscaal-nieuws/13253/rechtszaken-steeds-complexer-en-daarmee-tijdrovender/

https://www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/schadevergoeding-bij-overschrijding-redelijke-termijn-in-belastingzaken/

https://reserveren.prodemos.nl/uploads/media_items/wat-is-europees-unierecht-1.original.pdf

https://www.futd.nl/fiscaal-nieuws/13267/strafrecht-volgens-hof-niet-bedoeld-voor-goedwillende-belastingschuldigen/

https://www.fiscaalvanmorgen.nl/2019/02/19/kinderombudsman-tikt-belastingdienst-op-de-vingers/

https://www.rendement.nl/nieuws/id22209-lage-bijtelling-elektrische-auto-blijft-ondanks-hoge-kosten.html